Maturita – finálové utkání

KDO MŮŽE MATUROVAT?

K maturitě z chemie může přistoupit prakticky každý student, který absolvoval 3 roky gymnaziální chemie (minimálně 6 hodin týdně, tj. 3 roky x 2 hodiny). Důrazně však doporučuji, aby maturant z chemie absolvoval 2 roky předmětu Profesní chemie (5 hodin týdně) a pak také Semináře z chemie (2 hodiny týdně). Oba předměty rozšiřují základní výuku o důležité kapitoly, které jsou pak vyžadovány u přijímacích zkoušek na prestižní fakulty. Předmět Seminář chemie je koncipován především jako příprava na maturitu, na úspěšné složení přijímací zkoušky z chemie a také samozřejmě jako příprava pro úspěšné vyskoškolské studium vybraného chemického oboru nebo oboru souvisejícího.

PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Po teoretické stránce je každý student v rámci předmětu Seminář z chemie systematicky na maturitu připravován vlastní prezentací a tvorbou maturitních okruhů a 11 kontrolními písemkami, většinou po 3 maturitních okruzích. Zpracované maturitní téma je pak ve formátech *.pdf a *.docx vystaveno a je k dispozici ostatním maturantům daného školního roku. Studenti také píšou 2 testy „bez přípravy“, jeden z okruhu obecné a anorganické chemie, druhý z organické chemie a biochemie. Úkolem těchto testů je sebezhodnocení, nalezení vlastních rezerv a oblasti, kde je potřeba více zabrat. Z tohoto důvodu je test vyhodnocen pouze procenty úspěšnosti. Druhou částí přípravy k maturitě je zpracování maturitního projektu.

ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU

Chemie je přírodní experimentální věda, proto je nezbytné, aby maturant prokázal své schopnosti při práci v laboratoři, vyhodnocení a zpracování výsledků do ucelené podoby. Na začátku každého školního roku dostanou maturanti k výběru téma svého projektu, který následně zpracují. Pokud si student najde sám téma, které by rád zpracoval a je technicky a materiálně proveditelné v naší laboratoři, může ho zpracovat. Práce na maturitním projektu má 3 základní části. Fáze teoretická, kdy student shromáždí dostatek informací o tématu v různých zdrojích jako je odborná literatura, dostupné časopisy, internet. Druhá fáze probíhá probíhá v laboratoři, z časových důvodů většinou mimo výuku. Poslední fází je vyhodnocení výsledků, jejich zpracování a sepsání do ucelené podoby. Informace týkající se formálního zpracování najdete v samostatném dokumentu.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Vlastní maturitní zkouška se skládá ze 2 částí. Třetina času, tj. 5 minut je věnována prezentaci maturitního projektu vč. diskuse. Druhá část je klasické zkoušení z jedné ze třiceti maturitních otázek. Maturitní projekt má na celkové známce podíl 20 %, teoretická otázka potom 80 %. Celková známka je potom vypočítána podle modelu: 0,2 x známka z projektu + 0,8 x známka z teoretické otázky.

 

A ZÁVĚREM TROŠKA STATISTIKY

Po deseti letech zkoušení u maturity z chemie ja čas na drobnou rekapitulaci. Nabízí se otázka, například která otázka se nejčastěji tahá nebo která naopak nejméně často. Rozhodně nepodceňujte otázku č. 6 – Chemické rovnováhy, protože to je nejčastěji tažená otázka. Následuje otázka č. 2 – Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem látek, otázka č. 16 – Klasifikace anorganických a organických reakcí (reakční mechanismy), izomerie a také otázka č. 17 – Alkany, alkeny, alkadieny, alkyny. Nervózní ručce maturanta nebo častěji maturantky unikají otázky č. 14 – Halogeny – p5 – prvky, dále č. 18 – Areny, klasifikace organických sloučenin a také otázka č. 29 – Chemické děje v živých soustavách, enzymy, hormony, regulace, vitaminy. Přehled tažených otázek je uveden na grafu. Maturita z chemie je především dívčí doménou, v letech 2006 – 2015 maturovalo na naší škole 71 děvčat a pouze 26 chlapců. Průměrná hodnocení všech maturantů za uvedené období je 1,645.

 

PTEJTE SE, DISKUTUJTE…

 

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *