Seznam laboratorních cvičení pro třídy kvinta a 1.A

1) Dělicí metody I.
2) Dělicí metody II.
3) Radioaktivita
4) Stanovení Mr, chemická vazba
5) Příprava látek určité hmotnosti
6) Jednoduché preparativní úlohy
7) Oxidačně-redukční reakce
8) Příprava roztoků, kolorimetrie
9) Termochemie
10) Kinetika chemických reakcí
11) Hydroýza solí, acidobazické indikátory
12) Elektrochemické rovnováhy
13) Příprava vodíku a kyslíku, reakce halogenů
14) Reakce sloučenin síry a dusíku